واحد بازرسی


وظايف واحد بازرسی 

  ---------------------------

 1.  تهيه و تنظيم برنامه‌هاي بازرسي مستمر ، دوره‌اي و يا موردي از واحدهاي استاني براي سنجش ميزان «مطابقت عمل و عملکرد»
 2. اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها ، دستورالعملها وضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دانشگاه
 3.  بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع
 4.  تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع رييس دانشگاه از عملکرد واحدهای مختلف
 5.  برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون
 6. اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
 7.  تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده
 8.  کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان وارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و رياست دانشگاه
 9.  آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دانشگاه
 10.  اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی
 11. آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط