نحوه دريافت وقت ملاقات


  1. درخواست تلفنی یا حضوری یا مکتوب متقاضی يا دريافت و تکميل فرم از طريق سايت دانشگاه
  2. تکمیل فرم درخواست وقت ملاقات
  3. ثبت فرم در دبيرخانه
  4. ارسال فرم به دفتر رياست
  5. ارجاع فرم به واحد ذیربط جهت اخذ نظر کارشناسي توسط مدير دفتر ریاست
  6. رویت نظر کارشناسي توسط ریاست دانشگاه و اظهار نظر
  7. درج در تقویم اوقات ملاقات با رئيس دانشگاه
  8. اطلاع رساني زمان ملاقات به ذینفع
  9. اجرای ملاقات