دفتر امور حقوقی


با تصویب قانون تشکيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و انحلال وزارت بهداري و بهزيستي و تفويض کليه اختيارات و وظايف وزارت فرهنگ و آموزش عالي ( وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري) با امر بهداشت ،آموزش و پژوهش پزشکي به اين وزارتخانه در سال 1364 و به تبع آن تشکيل دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالی ، دفتر امور حقوقي دانشگاه بعنوان يک گروه کارشناسان امورحقوقي زير مجموعه حوزه رياست دانشگاه شروع به فعاليت نموده و در راستاي حفظ و استيفاء و جلوگيري از تضييع حقوق و منافع دانشگاه در سطوح و ابعاد مختلف به فعاليت خود ادامه مي دهد.