مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه


  ↵

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

نام و نام خانوادگی : مهندس پیمان فیضی

 مدرک تحصیلی:دانشجوی دکتری تخصصی شیمی آلی

 ------------------------------------------

شماره تماس:2238116