حراست دانشگاه


مدیر حراست دانشگاه

نام و نام خانوادگی : مهندس مهدی اسدی  

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

-------------------------------------------------

 ستاد خبری حراست

 جهت ارسال اخبار و گزارشات مردمی از پست الکترونیک

مدیریت حراست به آدرس ذیل استفاده نمایید.

  herasat@nkums.ac.ir

تلفن:32229028-058