ارتباط با ما


ارتباط با ما:
دوستان عزیزی که مایل به ارتباط با دفتر ریاست دانشگاه می باشند، می توانند از مسیرهای زیر استفاده نمایند:

 تلفن ها :

 الف) تلفنخانه:0583151

 ب) دفتر ریاست: 05832222922

  ت) نمابر دفتر رياست: 05832222122
 
 ج) مدیر دفتر رياست:  05832220411

 د) نمابر مدير دفتر رياست: 05832220411

 پست الکترونیک:
 آدرس:
خراسان شمالی -شهرستان بجنورد -بلوار دولت - روبروی اداره ثبت احوال-ستاد مرکزی دانشگاه 
کد پستی :9414974877