واحد پاسخگویی به شکایات


 وظایف واحد پاسخگویی به شکایات 

 ---------------------------------------------------

  1. دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان دانشگاه
  2. بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
  3. بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی
  4. پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ
  5. به شاکیان
  6. جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای رياست دانشگاه و
  7. سازمان بازرسی کل کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد .
  8. پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده
  9. پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان