مشاورین دانشگاه


مشاور رئیس در امور هیات امنا و رئیس دبیر خانه                            دکتر مصطفی آهنگری

مشاور امور فرهنگی                                                               حجه الاسلام حاج اصغر قدیمی

مشاور امور ایثار گران                                                              تقی کمالی

مشاور امور بانوان                                                                   دکتر مینا لنگری

مشاور ورزشی                                                                     سید محمود نظم بجنوردی

مشاور کار آفرینی                                                                  سید حسین هاشمی

مشاور رئیس در امور پزشک خانواده                                            دکتر سید احمد هاشمی