يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


فعالیت ها


بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
معاونت آموزشی
کمیته رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه
جلسه کمیته رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه به ریاست جناب آقای دکتر محمدرضا صفدری ، روز دوشنبه مورخ
10 / 04 / 1398 ساعت 8 صبح در محل تالار اندیشه معاونت آموز شی آغاز گردید. پیشنهادهای ی از سوی اعضای
کمیته رفاهی با هدف ایجاد نشاااد دانشااگاهی مطرح شااد و در اونیج جلسااه کمیته رفاهی مقرر گردید جلسااه
هماندیشی با اعضای هیات علمی دانشگاه در اسرع وقت تشکیل گردد.
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۳۴۸۷ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۳۰۶۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...