يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


کارشناس ترفیع پایه


 

دکتر شهرزاد هواخواه

رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی

تلفن تماس:  0583151 -داخلی: 1214

 

بهرخ بهین

رشته تخصصی: کارشناسی سلامت محیط

تلفن تماس:  0583151 -داخلی: 1213

 

شرح وظایف:

1. پايش فعاليت هاي آموزشي و پژوهشی اعضاء هيات علمي جهت ترفیع پایه سالیانه و ارتقاء هیات علمی

2. پیگیری ترفیع پایه تشویقی سه ساله و پنج ساله و احتساب پایه های زمان بورس اعضاء هیات علمی

3. هماهنگي جهت تشكيل كميته هاي ترفيع پايه ساليانه، ارتقاء و تغيير وضع استخدامي اعضاي هيات علمي

4. اعلام نتايج كميته ترفيع و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشگاه به کارگزین هیات علمی

5. اعلام نتايج كميته ترفيع و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشگاه به اعضاي هيات علمي و اعلام میزان ذخیره پژوهشی

6. ارتباط با كارشناسان آموزش باليني جهت ارسال به موقع فعاليت هاي آموزشي اعضاي هيات علمي

7. ارتباط با واحد پژوهش دانشگاه جهت تاييد مدارك و مستندات پژوهشي اعضاء هيئت علمي

8. ارتباط با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه جهت تاييد مدارك و مستندات مربوط به اعضاء هيئت علمي

9. برقراری جلسات هماهنگی سامانه کارا جهت ثبت حضور و غیاب اعضاء هیات علمی و مرخصی وثبت مصوبات صورتجلسات

10. برقراری جلسات بازنگری در آئین نامه ترفیع پایه اعضاء هیات علمی و ثبت مصوبات صورتجلسات ترفیع پایه
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۳۴۷۶ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۳۰۳۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...