يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


دانشکده بهداشت


دانشکده محل خدمت

نام

نام خانوادگي

رشته تحصيلي

پست الكترونيك

دانشكده بهداشت

احسان

ابويي مهريزي

بهداشت محيط

ehsan.abovee@gmail.com

دانشكده بهداشت

مرتضي

اسماعيل زاده كواكي

بهداشت حرفه ای

zahrayathar@yahoo.com

دانشكده بهداشت

علي

پاسبان

بهداشت محيط

alipaseban@yahoo.com

دانشكده بهداشت

حميد

توکلی قوچانی

آموزش بهداشت

tavakoli_44@yahoo.com

دانشكده بهداشت

محمد رضا 

جلیلوند

علوم بهداشتی در تغذیه

jalilvand1350@yahoo.com

دانشكده بهداشت

سید حمید

حسینی

آموزش بهداشت

hosseini-ha60@gmail.com

دانشكده بهداشت

رجبعلي

حکم آبادي

بهداشت حرفه ای

Abi.hse2006@gmail.com

دانشكده بهداشت

مريم

خسروي

علوم بهداشتی در تغذیه

k24666@yahoo.com

دانشكده بهداشت

اسماعیل

شجاع

بهداشت حرفه ای

shoja.esmaeil@gmail.com

دانشكده بهداشت

معصومه

طاهرپور

آمار زیستی

mtp_may1980@yahoo.com

دانشكده بهداشت

عبدالمجيد

قليزاده

بهداشت محيط

gholizadeh_eng@yahoo.com

دانشكده بهداشت

حسين

لشكردوست

اپيدميولوژي

yahoo .com@ doostaria

دانشكده بهداشت

سيد حميد

نبوي

رفاه اجتماعي

nabavi.lix@gmail.com

دانشكده بهداشت

ابوالفضل

نعيم آبادی

بهداشت محيط

hnaimabadi@yahoo.com

دانشكده بهداشت

نيره

نعيمي قصابيان

بهداشت محيط

naeimi_n@yahoo.com
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۳۴۴۱ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۲۹۴۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...