يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


کارشناس ترفیع پایه


شرح وظایف:

·         پايش فعاليت هاي آموزشي و پژوهشی اعضاء هيات علمي جهت ترفیع پایه سالیانه و ارتقاء هیات علمی

·         پیگیری ترفیع پایه تشویقی سه ساله و پنج ساله و احتساب پایه های زمان بورس اعضاء هیات علمی

·         هماهنگي جهت تشكيل كميته هاي ترفيع پايه ساليانه، ارتقاء و تغيير وضع استخدامي اعضاي هيات علمي

·         اعلام نتايج كميته ترفيع و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشگاه به کارگزین هیات علمی

·         اعلام نتايج كميته ترفيع و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشگاه به اعضاي هيات علمي و اعلام میزان ذخیره پژوهشی

·         ارتباط با كارشناسان آموزش باليني جهت ارسال به موقع فعاليت هاي آموزشي اعضاي هيات علمي

·         ارتباط با واحد پژوهش دانشگاه جهت تاييد مدارك و مستندات پژوهشي اعضاء هيئت علمي

·         ارتباط با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه جهت تاييد مدارك و مستندات مربوط به اعضاء هيئت علمي

·         برقراری جلسات هماهنگی سامانه کارا جهت ثبت حضور و غیاب اعضاء هیات علمی و مرخصی وثبت مصوبات صورتجلسات

·         برقراری جلسات بازنگری در آئین نامه ترفیع پایه اعضاء هیات علمی و ثبت مصوبات صورتجلسات ترفیع پایه

 
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۳۴۸۶ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۳۰۵۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...