يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


مدیر امور هیات علمی


دکتر رضا بشارتی

رشته تحصیلی: میکروب شناسی

تلفن تماس: 31511239

شرح وظایف:

1. مديريت فرآيند ارتقاء مرتبه و ترفيع پایه اعضاء هيات علمي دانشگاه

2. كنترل و بررسي پرونده ترفيع در هماهنگي با دانشكده ها و تشكيل جلسات شوراي ترفيع

3. ابلاغ راي نهايي شوراي ترفيع و ذخيره پژوهشي به اعضاء هيات علمي و رئيس دانشكده

4. حفظ و نگهداري سوابق ترفيع و به روز نمودن اطلاعات در سيستم مربوطه

5. تهيه پايگاه اطلاعات از سوابق ترفيع پايه اعضاء هيات علمي وارائه گزارشات دوره اي به مسئولين دانشگاه

6. مديريت فرآيند مستمر ارزشيابي كيفيت آموزشي اعضاء هيات علمي دانشگاه  با همكاري باEDC

7. تجزيه و تحليل ارزشيابي دروس و ارائه نتايج هر درس به اعضاء هيات علمي و رئيس دانشكده

8. تهيه و تنظيم گزارشات تحليلي ارزيابي كيفيت تدريس به تفكيك گروه، بخش، دانشكده، رتبه كيفي، رتبه كل و ... جهت ارائه به هيات رئيسه دانشگاه و ساير واحدهاي مرتبط در هر نيمسال تحصيلي

9. نظارت و كنترل كارشناسي قراردادهاي حق التدريس اعضاء هيات علمي دانشگاه (با همكاري با مدير آموزش)

10. اعلام نظر در خصوص بررسي همكاري آموزشي اعضاي هيات علمي با ساير دانشگاه ها و ماموريت روزانه آنان

11. بررسي و بازنگري آئين نامه هاودستورالعمل هاي مرتبط با امورمختلف اعضاء هيات علمي و ارائه پيشنهادات لازم

12. راه اندازي سيستم هاي مكانيزه درامورمختلف اعضاء هيات علمي(ترفيع، ارتقاء، ارزشيابي، حق التدريس و ... )

13. انجام ساير امور مربوط به اعضاء هيات علمي (محوله از سوي معاون آموزشي و رئيس دانشگاه)
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۳۴۷۶ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۳۰۳۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...