يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


آیین نامه اجرایی فعالیت های پژوهشی


 آیین نامه اجرایی فعالیت های پژوهشی
مرکز تحقيقات کاربردي سلامت همگاني و توسعه پايدار

فصل اول – تعاريف اصلي در طرح تحقيقاتي :
ماده 1 طرح تحقيقاتي شامل مجموعه مطالعات و عمليات اجرايي كه در پي توليد علم يا ارائه راهكار براي ارتقاء وضعيت موجود در بخش سلامت همگانی و توسعه پایدار مي باشند. طرح هاي تحقيقاتي، مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار شامل طرح هايي هستند كه مراحل مختلف ارزیابی های مالی، اجرایی و علمی واحد های تحقیقاتی، مدیران گروه های علمی پژوهشی، معاون مرکز، داوران و رئیس مرکز یا شوراي علمي پژوهشی مرکز را طی کرده باشند.
ماده 2 مجري يا مجريان شامل کارشناسان علمی و پژوهشی یا کارشناسان پژوهشی مرکز می باشند که براي ارائه و انجام طرحهاي تحقيقاتي اقدام نمایند. .
تبصره 1- نماينده مجريان طرح به فردي اطلاق مي شود كه از بين مجريان انتخاب شده و طرف قرارداد است.
تبصره 2- در صورتيكه مجري يا نماينده مجريان طرح به هر دليلي از ادامه كار صرف نظر نمايد، شخص ديگري ترجيحاً يكي ديگر از مجريان و يا همكاران طرح بنا به معرفي دبیر علمی واحد تحقیقاتی و مدير گروه مربوط و تائيد رئیس مرکز، عهده دار اين وظيفه خواهد شد.
تبصره 3- مجری یا مجریان موظفند سقف مالی طرح های تحقیقاتی خود را همه ساله بر اساس گرنت های تحقیقاتی مصوبه شورایعالی تنظیم نمایند.
ماده 3 همكاران طرح شامل کارشناسان علمی و پژوهشی یا کارشناسان پژوهشی مرکز می باشند که به نحوي در روند اجراي طرح عهده دار وظايفي بوده و بخشي از عمليات طرح به عهده آنها مي باشد.
دریافت متن کامل آیین نامه .....

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...