يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


آیین نامه مالی فعالیت های پژوهشی


 آیین نامه مالی فعالیت های پژوهشی
مرکز تحقيقات کاربردي سلامت همگاني و توسعه پايدار

فصل اول – تعاريف اصلي در گرنت های طرح تحقيقاتي :
ماده 1 کلیه کارشناسان علمی و پژوهشی یا کارشناسان پژوهشی فعال در واحد های تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی مرکز می توانند پروپوزال های طرح های تحقیقاتی خود را طبق آئین نامه اجرایی فعالیت های پژوهشی مرکز به معاون مرکز تحویل دهند. حداکثر زمان بررسی پروپوزال های تحقیقاتی 45 روز بعد از تاریخ دریافت می باشد. .
ماده 2 به منظور تسريع در روند بررسي پروپوزال های طرح‌هاي تحقيقاتي و ارتقاء كيفيت طرح‌ها در راستاي شاخص توليد علم، همه ساله شورایعالی مرکز خصوصیات سقف مالی گرنت های تحقیقاتی مرکز را (به پیوست آمده است) اعلام می دارند.
تبصره 1- کلیه کارشناسان علمی و پژوهشی یا کارشناسان پژوهشی فعال در واحد های تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی مرکز، می بایست سقف مالی پروپوزال های طرح های تحقیقاتی خود را براساس گرنت های تحقیقاتی سالانه مرکز که شورایعالی آن را مصوب می کند، تنظیم نمایند.
تبصره 2- کلیه کارشناسان علمی و پژوهشی یا کارشناسان پژوهشی فعال در واحد های تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی مرکز، می توانند تا سقف مالی گرنت تحقیقاتی خود، یک تا چند پروپوزال در سال ارائه دهند.
ماده 3 طبق ماده 10 و تبصره های 11 و 12 آئین نامه اجرایی فعالیت های پژوهشی مرکز، به رئیس مرکز تفویض اختیار می گردد که تا سقف مالی ده میلیون ریال (000/000/10 ریال)، بعد از طی مراحل مختلف ارزیابی های مالی، اجرایی و علمی واحد های تحقیقاتی، مدیران گروه های علمی پژوهشی، معاون مرکز و داوران، بطور مستقل تصمیم گیری نماید و فقط در صورت جلسه شورای علمی و پژوهشی مندرج گردد.
ماده 4 پروپوزال های طرح‌هاي تحقيقاتي بيش از ده میلیون ریال (10000000ریال) طبق آئین نامه اجرایی فعالیت های پژوهشی مرکز، بعد از طی مراحل مختلف ارزیابی های مالی، اجرایی و علمی واحد های تحقیقاتی، مدیران گروه های علمی پژوهشی، معاون مرکز و داوران، می بایست توسط شورای علمی و پژوهشی مرکز مورد بررسي نهایی قرار ‌گيرد.
دریافت متن کامل آیین نامه ....

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...