يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


آیین نامه حمایت مالی از چاپ مقاله در نشریات مورد تایید


 آیین نامه حمایت مالی از چاپ مقاله در نشریات مورد تایید
مرکز تحقيقات کاربردي سلامت همگاني و توسعه پايدار

فصل اول - تعاريف اصلي در حمایت های مالی مقالات چاپ شده:
ماده 1 در راستاي سياست وزارت متبوع و به منظور تشويق کارشناسان علمی و پژوهشی و کارشناسان پژوهشی مرکز به نشر يافته‌هاي پژوهشي و چاپ مقاله در مجلات معتبر علمي- پژوهشي و همچنين مشاركت در طرحهاي بين مراكزي، به اعضايي كه اقدام به فعاليت مذكور نمايند به شرح ذيل مبالغ تشويق تعلق مي گيرد.
ماده 2 به مقالات تحقیقی چاپ شده در نشریات بین المللی که در سایت های علمی مندرج در تبصره 1 ایندکس شده باشند مبالغ ذیل به ترتیب اسامی نویسندگان تعلق می گیرد. نويسنده اول يا نويسنده مسئول: دو ميليون و هفتصد و سی هزار ريال (2730000). نويسنده دوم: يك ميليون و هشتصد و نودهزار ريال(1890000). نويسنده سوم و پايين‌تر: يك ميليون و چهار صد و هفتاد هزار ريال (1740000).
تبصره 1- نشریات بین المللی ایندکس شده در (ISI, Pub Med, Medline) مورد نظر ماده 2 می باشند.
تبصره 2- به ازاي هر يك واحد Impact factor مبلغ 20% به مبالغ فوق اضافه مي‌شود.
ماده 3 به مقالات تحقیقی چاپ شده در نشریات بین المللی که در سایت های علمی مندرج در تبصره 3 ایندکس شده باشند مبالغ ذیل به ترتیب اسامی نویسندگان تعلق می گیرد. نويسنده اول يا نويسنده مسئول: يك ميليون وهشتصدو نود هزار ريال (000/890/1). نويسنده دوم: يك ميليون و دويست وشصت هزار ريال(000/260/1). نويسنده سوم و پايين‌تر: هشتصد و چهل هزار ريال(000/840).
دریافت متن کامل آیین نامه .....

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...