يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


کمیته آموزش روش تحقیق
عناوین دوره های آموزشی مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار
کمیته آموزش روش تحقیق
اهداف
1. آموزش روش تحقیق مقدماتی
- آموزش کلیات روش تحقيق
2. آموزش روش تحقیق پیشرفته
- مطالعات توصیفی
- مطالعات مورد- شاهدی
- مطالعات کوهورت
- مطالعات کارآزمایی بالینی
- مرور نظام مند مقالات
3. پرسشنامه
- تهیه پرسشنامه
- سنجش پایایی و روایی پرسشنامه
برنامه عملیاتی کمیته آموزش روش تحقیق
فروردین
--
اردیبهشت
--
خرداد
3/4 و 5/3/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
تیر
4/15 و 16/4/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
مرداد
5/12 و 13/5/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
شهریور
6/2 و 3/6/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
23/6 و 24/6/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
مهر
7/2 و 7/7/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
آبان
8/2 و 5/8/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
آذر
9/30 و 1/10/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
دی
10/14 و 15/10/1390روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
28/10 و 29/10/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
بهمن
11/12 و 13/11/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
اسفند
12/3 و 4/12/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...