يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


پژوهش
برنامه عملیاتی واحد پژوهش اداره خدمات پژوهشی در سال 1390

چشم انداز و رسالت
اهمیت پژوهش به عنوان ابزار کلیدی در بازسازی کشور، انکار ناپذیر بوده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بدون توجه به امر پژوهش، بی حاصل است. با توجه به نقش بسزایی که مراکز تحقیقاتی در جهت تولید علم و فناوری در جامعه ایفا می کنند همواره یکی از مهمترین عوامل در راستای خودکفایی و توسعه نظام تحقیقاتی کشور محسوب می شوند. لذا هدایت امکانات موجود و حمایت از محققین و نیروهای کارامد در این حیطه از اولویت های مرکز تحقیقات می باشد. بدین منظور، سیاست کلی مرکز بهبود کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی خود از طریق ارائه دهندگان خدمات سلامت شامل اساتید، دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات و دانشگاه می باشد. مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با توجه به شرایط اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و فرهنگی موجود در جامعه فعالیت می نماید. این مرکز همچنین با بررسی منابع موجود و منابعی که می توان در آینده در دسترس بخش سلامت قرار گیرد در راستای تأمین حفظ توسعه و ارتقاء سلامت و همچنین بهبود شاخص‎های پوششی، شاخص‎های وضعیت سلامت افراد گروهها و جوامع کوچک در استان و همچنین با تکیه بر اصل همکاری های بین بخشی و مشارکت جامعه در ارتقاء مستمر کمی و کیفی ابعاد سلامت افراد جامعه و ارتقاء سطح جسمی، روانی و اجتماعی در یک سطح ملی گام بر می دارد.
اهداف
1) ایجاد و گسترش واحد های تحقیقاتی و به تبع جذب محققین جوان برای فعالیت در این واحدها
2) حمایت فنی و عملیاتی از سیاست گذاری، طراحی، تدوین، تصویب، اجرا و انتشار پروژه های استانی برنامه جامع آموزش اپیدمیولوژیکی قلب سالم با رویکردی جامعه نگر در سیستم پژوهش سلامت استان خراسان شمالی
3) حمایت فنی و عملیاتی از سیاست گذاری، طراحی، تدوین، تصویب، اجرا و انتشار پروژه های استانی برنامه جامع آموزش اپیدمیولوژیکی استان پاک با رویکردی جامعه نگر در سیستم پژوهش سلامت استان خراسان شمالی
4) حمایت فنی و عملیاتی از سیاست گذاری، طراحی، تدوین، تصویب، اجرا و انتشار پروژه های استانی برنامه جامع آموزش اپیدمیولوژیکی جامعه ایمن با رویکردی جامعه نگر در سیستم پژوهش سلامت استان خراسان شمالی
5) حمایت فنی و عملیاتی از سیاست گذاری، طراحی، تدوین، تصویب، اجرا و انتشار پروژه های استانی برنامه جامع آموزش اپیدمیولوژیکی مدارس مروج سلامت با رویکردی جامعه نگر در سیستم پژوهش سلامت استان خراسان شمالی
6) حمایت فنی و عملیاتی از سیاست گذاری، طراحی، تدوین، تصویب، اجرا و انتشار پروژه های استانی برنامه جامع آموزش اپیدمیولوژیکی روستای سالم من با رویکردی جامعه نگر در سیستم پژوهش سلامت استان خراسان شمالی
7) حمایت فنی و عملیاتی از سیاست گذاری، طراحی، تدوین، تصویب و اجرای پروپوزال های طرح های تحقیقاتی واحدهای تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی فعال در مرکز تحقیقات
8) حمایت فنی و عملیاتی برای انجام پروژها و طرح های تحقیقاتی مشترک واحدهای تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی فعال در مرکز تحقیقات با دانشگاه ها، شبکه های تحقیقاتی، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها، ادارات، شرکت های دولتی و غیر دولتی
9) حمایت فنی و عملیاتی از انتشار دستاوردهای علمی و تحقیقاتی پروژه ها و پروپوزال های علمی مصوب محققین فعال در واحدهای تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات در قالب چاپ مقالات در مجلات علمی و پژوهشی داخلی
10) حمایت فنی و عملیاتی از انتشار دستاوردهای علمی و تحقیقاتی پروژه ها و پروپوزال های علمی مصوب محققین فعال در واحدهای تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات در قالب چاپ مقالات در مجلات خارجی
11) حمایت فنی و عملیاتی از انتشار دستاوردهای علمی و تحقیقاتی پروژه ها و پروپوزال های علمی مصوب محققین فعال در واحدهای تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات در قالب چاپ مقالات در سمینارهای معتبر علمی داخلی
12) حمایت فنی و عملیاتی از انتشار دستاوردهای علمی و تحقیقاتی پروژه ها و پروپوزال های علمی مصوب محققین فعال در واحدهای تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات در قالب چاپ مقالات در سمینارهای معتبر علمی خارجی
13) حمایت فنی و عملیاتی در تدوین پایان نامه های دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
14) سعی در کسب مقام های کشوری در جشنواره ها و همایش های ملی و بین المللی
برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی اداره خدمات پژوهشی مرکز جهت رسیدن به هدف 1
1) ایجاد و گسترش حداقل 20 واحد تحقیقاتی در موضوعات مورد علاقه در گروه های علمی و پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات در سال 1390
2) جذب حداقل 100 محقق جوان استان به واحدهای تحقیقاتی فعال در گروه های علمی و پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات در سال 1390
برنامه عملیاتی اداره خدمات پژوهشی مرکز جهت رسیدن به اهداف 2 تا 6
3) مشارکت و همکاری جدی در سیاست گذاری، طراحی، تدوین، اجرای و انتشار پروژه های استانی برنامه جامع آموزش اپیدمیولوژیکی قلب سالم، استان پاک، جامعه ایمن، مدارس مروج سلامت و روستای سالم من با رویکردی جامعه نگر در سیستم پژوهش سلامت استان خراسان شمالی در سال 1390
برنامه عملیاتی اداره خدمات پژوهشی مرکز جهت رسیدن به هدف 7
4) کمک فنی و حمایت عملی به محققین مرکز جهت سیاست گذاری، طراحی، تدوین، تصویب و اجرای پروپوزال های طرح های تحقیقاتی واحدهای تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی فعال در مرکز تحقیقات در سال 1390
5) عملیاتی نمودن حداقل 100 پروپوزال طرح تحقیقاتی تدوین شده محققین واحدهای تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی فعال در مرکز تحقیقات در سال 1390
برنامه عملیاتی اداره خدمات پژوهشی مرکز جهت رسیدن به هدف 8
6) همکاری جدی در انعقاد تفاهم نامه های علمی و پژوهشی با 10 شبکه های تحقیقاتی و 20 انجمن های علمی کشور در سال 1390
7) همکاری جدی در پیگیری اجرایی نمودن تفاهم نامه های علمی و پژوهشی منعقد شده با بیش از 40 دانشگاه، مرکز تحقیقات، سازمان، اداره و شرکت در سطح استان و ملی جهت اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک در سال 1390
8) همکاری جدی برگزاری ماهانه جلسات رابطین پژوهشی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها، ادارات و شرکت های طرف قرارداد جهت سیاست گذاری مشترک در عرصه تحقیقات کاربردی در سال 1390
9) عملیاتی نمودن حداقل 15 پروپوزال طرح تحقیقاتی مشترک با 40 دانشگاه، مرکز تحقیقات، سازمان، اداره و شرکت در سطح استان و ملی در سال 1390
برنامه عملیاتی اداره خدمات پژوهشی مرکز جهت رسیدن به اهداف 9 تا 12
10) پیگیری ثبت و انتشار 100 مقاله تحقیقاتی تدوین شده مرکز تحقیقات در مجلات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی در سال 1390
11) پیگیری ثبت و انتشار 100 مقاله تحقیقاتی تدوین شده مرکز تحقیقات در سمینارهای معتبر علمی داخلی و خارجی در سال 1390
برنامه عملیاتی اداره خدمات پژوهشی مرکز جهت رسیدن به هدف 13
12) عملیاتی نمودن حداقل 10 پایان نامه مشترک با دانشگاه های مختلف سطح استانی و ملی و نیز کلیه پایان نامه های دانشجویان دوره های MPH دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1390
برنامه عملیاتی اداره خدمات پژوهشی مرکز جهت رسیدن به هدف 14
13) شرکت فعال در جشنوارهای ملی بالاخص جشنواره رازی جهت کسب مقام برای پورتال ملی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های اولیه بهداشتی ایران در سال 1390
14) همکاری در تنظیم برنامه استراتژیک مرکز جهت کسب مقام اول مراکز تحقیقاتی دانشگاه های تیپ 3 در سال 1390
کمیته های کاری
کمیته پیگیری تصویب و اجرای پروپوزال های طرح های تحقیقاتی
کمیته پیگیری چاپ مقالات علمی و پژوهشی


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...