گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۸ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۷۳ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۱۱۵ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۳۸۰۰۲ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

داروخانه


خانم: مرواید تیموری

مسئول داروخانه 

                                                                                                                                  
  شرح وظايف:

1-      برنامه ريزي مدون باهمكاري بخش هاي تابعه واطاق عمل جهت خريداري ،تهيه،آماده سازي،كنترل،ذخيره وتوزع داروها

2-      نظارت برنگهداريداروهاي اورژانس ،پادزهرهاي معتبر وداروهاي مخدر.

3-      برنامه ريزي ونظارت بردرخواست  بخش ها ونحوه رساندن داروبه بيماران.

4-      تدوين دستورالعمل توزيع داروهاي خاص وداروهاي مخدرباتوجه به ضوابط قانوني ودستورالعمل هاي مربوطه.

5-      معيارسنجي داروها براساس نمودارهاي سن و وزن

6-      تهيه وساخت داروهاي جالينوسي برابرتجويز پزشكان

7-      آموزش وآشنايي دانشجويان داروسازي در دوران كارورزي

8-      شركت درسمينارهاوكنفرانسهاي علمي درزمينه امورداروئي

9-      نظارت برنحوه نگهداري انواع دارو در انبارها ازنظر تاريخ مصرف وجلوگيري ازفسادآنها

10-   شركت درجلسات داروئي بيمارستان  وارائه پيشنهادات مناسب جهت رفع نيازمنديهاي داروئي وتنظيم فارماكوپه  بيمارستان

11-   نظارت برتنظيم آمارداروهاي مصرف شده دربيمارستان وبرآوردهزينه داروئي درهنگام تهيه بودجه بيمارستان.

12-   برقراري اطلاعات وارتباط نزديك بانويسندگان نسخه هاوكنترل مطابقت داروهاباآنچه به وسيله پزشك تجويز شده

13-   حضور فعال درتشريفات انبارگرداني داروخانه بيمارستان براساس برنامه تنظيمي ازسوي مقامات ذيصلاح

14-   راهنمايي پزشكان وپرستاران درموردخواص داروئي وخصوصيات آنها

15-   انجام سايرامورمربوطه به داروخانه تحت سرپرستي.

16-   بررسي اثرات سوء دارو،ميزان دارو،گزارش پيرامون مشاهده عوارض داروهاي تجويز شده.
جستجو
شرح خطا 1 (۲۹۴۶ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۲۱۱۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...