گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۶۸ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۱۲ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۰۵۵ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۷۴۰۰۱ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

بخش اطفال


           

          خانم: الهام محمدحسین زاده                                                                      

   سرپرستاربخش  اطفال    

  کارشنا س پرستاری      

                               شرح وظایف

الف- جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي:

1- بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت جهت تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت

2- تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف كلي سازمان

3- برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي و ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي

4- تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفت هاي مختلف و تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت ( تقسيم كار )   

5- برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار / مددجو در هر شيفت بر بالين بيمار

6- برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديدالورود به مقررات اداري، استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز

7- برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان / بيماران، خانواده و … ( مراقبت از خود و توانبخشي و …)

8- پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن

9- برنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات و كنترل عملكرد تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري

ب: سازماندهي:

10- تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد(كاركنان،مددجويان، بيماران  و …)

11- توجه به نيازهاي كاركنان، ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي، برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها و ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها

12- انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس و همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم

13- شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان، مددجويان / بيماران جهت بهبود وضعيت

14- ثبت و گزارش كليه امور واحد به مسئولين ( شامل : درخواست ها، وقايع غير مترقبه حوادث، كمبودها و نقايص، نيازها و …)

15- مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت، باز آموزي و … كاركنان و دانشجويان پرستاري و ساير كارآموزان در واحد مربوطه و مشاركت و همكاري در پژوهش ها و تحقيقات كاربردي پرستاري و ارزشيابي اثر بخشي آموزش هاي داده شده

16- برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران

ج- هدايت و رهبري: كنترل هدايت و ارزشيابي

17- كنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي

18- ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي از طريق : بررسي رضايت مندي مددجويان،بيماران، همكاران با ابزار مناسب ( مشاهده، چك ليست و … ) و تكميل فرم ارزشيابي كاركنان

19- نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت رفتارهاي شغلي و اخلاقي كاركنان و انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس

20- ارزشيابي اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، مددجويان، خانواده و دانشجويان

21- كنترل ثبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت اجراي آن و نظارت بر حسن اجراي كليه خدمات پرستاري در واحد

24- مشاركت و همكاري با كميته هاي بيمارستان بنا به صلاحديد سرپرست مربوطه

25- نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي پرستاري

26- نظارت مستمر بر اقدمات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها

27- همكاري و همراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد مسئولين مافوق و گروه هاي بازرسي

 

                                                                                                                                                                                                                                    تلفن تماس :6224011     داخلی : 117-118

 

جستجو
شرح خطا 1 (۳۱۳۴ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۲۲۸۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...