گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۰۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۸۴ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۴۲۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۶۲۵۵۳ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

مسئول اموراداری


آقای: بهرام آذری

مسئول امور اداری

                                     

 

شرح وظايف

1-نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .
2- صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها .
3-سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي .
4-تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن .
5-صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .
6- نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه .
7-شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .
8-انجام مطالعات لازم در موار د ي از قبيل تشكيلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به واحد
تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
-9
تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت
و برنامه ريزي كشور جهت تائيد آن .
-10
انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحد
كارگزيني .
-11
تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه و .... .
-12
اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر
14-پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات
-15اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري
-16تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
-16نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان
-17 همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي
-18 نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه
-19نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد
-20انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

 
جستجو
شرح خطا 1 (۳۰۹۰ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۲۲۴۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...