گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۳۳ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۷۶۱ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۵۴۰۷ مورد

تعداد بازدید های کل : ۶۰۱۷۲۲ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢٧ - ۲۵۰۷ مورد

رئیس بیمارستان


      آقای دکتر: سید محمد حسینی نیا

                       رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام خمینی(ره)                                                                                                   

ایمیل سازمانی: hos.emamkhomeini.shirvan@nkums.ac.ir                                                               

   دکترای تخصصی ارولوژی        18سال سنوات                                             

                                                        داخلی 210 و 204: 36224011

1-کسب خط مشئ و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه.

-2 نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد.

-3 نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیر پزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان.

-4 سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها.

-5 سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان.

-شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحد های پاراکلینیکی بیمارستان.

-7 ایجاد کمیته های لازم بیمارستانی, انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف.

-مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکلات و نواقص موجود در هر مورد.

-9 بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی.

10 -نظارت بر امور مالی, تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده.

-11نظارت و سرپرستی کلی بر حسن اجرای امور اداری و خدمات  بیمارستان.

12 -اقدام لازم در مورد استخدام, اخراج, تشویق و یا تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان بر اساس مقررات مربوطه.

-13 نظارت بر حسن اجرای خدمات مدرسه پرستاری و هیا بهیاری وابسته و انجام آموزش حین خدمت کارکنان.

-14 اقدام در مورد مکاتبات و مسائل بیمارستان با مراجع رسمی و سایر موسسات به عنوان نماینده و مسئول بیمارستان در حدود اختیارات تفویضی.

-15 نظارت و سرپرستی در مورد خدمات کادر پرستاری و رفع مشکلات موجود با نظر مسئول مربوطه.

-16تهیه گزارش های متناوب از فعالیت های بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی, بهداشتی, اداری, مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به مقامات مسئول.

-17 نظارت بر ارزشیابی کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات.

-18 انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.

19 -تهیه گزارش از فعالیت ها, مشکلات و پیشرفت ها جهت سرپرست مربوطه.                  

 


جستجو
همکار عزیز روحت شاد (۱۵۶۶ بازدید)
ارتباط با بیمارستان (۱۳۷۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...